چطور دستگاه بلوک زنی را از ترکیه وارد کنیم.

ایران  که در این اواخر تقاضا برای از  دستگاه های بلوکزنی افزایش یافته است ،  یکی از فرصت های خوب سرمایه گذاری است  ما روزانه با مشتریان مختلف به تماس هستیم. شرکت ترکی بیازلی گروپ به دلیل افزایش مداوم تقاضا برای دستگاه های  آن Read More