برای کسب معلومات بیشتر در باره سفارشات ارسال شده تان اینجا را کلیک کنید


بیازلی گروپ | ردیابی کانتینر

همانطوریکه شرکت بیازلی گروپ برای شما خدمات تماشای مراحل تولید دستگاه های بلوک زنی را بطور زنده ارایه میدهد پس ازاینکه دستگاه ساخته میشود برای انتقال به مشتری اماده میگردد اینجاست که ما برای مشتریان خود خدمات پیگیری تحویلات دستگاه را بطور زنده هم ارایه میدهیم. پس ازینکه دستگاه به مقصد مسیر در نظر گرفته شده انتقال داده میشود برای مشتری یک شماره برای پیگیری تحویلات دستگاه داده میشود و مشتری بطور راحت میتواند از کالا خود پیگیری کند.