برای تماشای مراحل تولید سفارشات خود بطور زنده اینجا را کلیک کنید


ایا تا حالی قادر به تعقیب اجرای ساخت دستگاه بلوک زنی خود بطور زنده شده اید .

ما برای شما فرصت میدهیم که جریان ساخت و ساز سفارش دستگاه بلوک زنی خودر از طریق کمره های وصل شده در فابریکه ما بطور زنده تماشا کنید. بعد ازاینکه مشتریان برای قرار داد خرید دستگاه با شرکت ما به توافق میرسند ما برای انها اجازه پیگیری و تعقیب مراحل تولید سفارشات شان را میدهیم و انها به آسانی میتوانند از جریان ساخت سفارش خود با خبر باشند . مدت زمان تولید دستگاه های جدید بلوک زمانی نظر به نوع دستگاه فرق میکند دستگاه های نیمه اتوماتیک زمان کمتر را دربرمیگیرد اما دستگاه های اتومامتیک و تمام اتوماتیک مدت زیادتری را نیاز دارد. مشتریان ما در هر کجایی که باشند به بسیار اسانی میتوانند از حالت دستگاه خود باخبر شوند که دستگاه انها در کدام مرحله رسیده ایا ساخت آن به اتمام رسیده است و یا خیر. این یک سهولت ویژه ای است که شرکت ما برای مشتریان عزیز ارایه میدهد و مشتریان ما به خاطر راحت مراحل تولید دستگاه بلوک زنی خود را تعقیب کرده میتوانند.